BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarına ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2 – Bu Yönerge Galatasaray Üniversitesi’nde çift anadal programlarının açılması, içeriği, kontenjanlarının belirlenmesi, öğrenci kabulü, öğretim esasları ve bu programlarda başarıya ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak
MADDE 3 – Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddeleri ile 04.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar
MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;
a) Çift anadal programı: Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları lisans diploma programını üstün başarıyla yürüten ve belirlenen koşulları sağlayan öğrencilerin, aynı üniversitenin ikinci bir lisans diploma programından belirlenen ders alarak, başarılı olmaları halinde ikinci bir lisans diploması alabilmelerine olanak sağlayan programı,
b) Birinci anadal programı: Öğrencinin çift anadal programına başvuru yaptığı tarihte Galatasaray Üniversitesi’nde kayıtlı bulunduğu lisans diploma programını,
c) İkinci anadal programı: Öğrencinin kabul edildiği çift anadal programını başarı ile tamamlaması halinde, bu program çerçevesinde, birinci anadal programı dışında diploma almaya hak kazanacağı diğer lisans diploma programını,
ç) Anadal danışmanı: Çift anadal programlarının amacına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve bu programlara kabul edilen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere, ilgili programlara taraf olan bölüm başkanlarının önerisi üzerine Dekanlıklarca görevlendirilecek bir öğretim üyesini,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Programlarının Açılması, İçeriği ve Kontenjan Belirlenmesi

 

Çift Anadal Programı Açılması
MADDE 5 – Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında bir çift anadal programı, ilgili bölümlerin talebi üzerine ilgili fakülte kurulları tarafından sunulacak çift anadal programı önerisinin Üniversite Senatosu tarafından onaylanması halinde açılır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

 

Çift anadal programlarının içeriği
MADDE 6 – Üniversitede çift anadal programı açılmasına yönelik olarak ilgili fakülte kurulları tarafından Senato’ya sunulacak çift anadal programı önerilerinde öğretimin içeriği planlanırken aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Çift anadal programlarına öğrenci kabulü, programa taraf olan her iki bölüm arasında karşılıklı olabileceği gibi, sadece bölümlerden birinin öğrencilerinin, diğer bölümden ikinci anadal diploması almalarına yönelik, tek taraflı olarak da uygulanabilir.
b) Öğrencilerin çift anadal programında başarılı olabilmeleri için, birinci anadaldan mezuniyette gerekli olan tüm koşulları yerine getirmeleri ve her iki program için ortak alınmış ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış olan dersler dışında, ilgili çift anadal programında yer alan ve ikinci anadal programını açan bölümce verilen ve bitirme ödevi hariç, en az 36 kredilik ders almaları gerekir. İkinci anadaldan alınacak krediler öncelikle bu anadalın zorunlu dersleri arasından seçilir. Ancak ikinci anadaldan alınacak kredi toplamı, o anadaldan mezuniyet için gerekli toplam kredinin 2/3’ünden az olamaz.
c) Öğrenci çift anadal programına başladığı yarıyıldan itibaren, içerik bakımından eşdeğer olan veya eşdeğer sayılan veya içerikleri itibariyle benzer olan dersleri, kredisi daha yüksek olarak okutulan programdan alır.
ç) İki anadal arasında ortak ve/veya karşılıklı her iki programa birden saydırılacak dersler bölümler tarafından belirlenerek, Fakülte/Fakülteler Kurulunun/Kurullarının uygun görüşü üzerine Senato’nun onayına sunulur.
d) Öğrencinin programa kabulü sırasında, çift anadal programına başlamadan önce aldığı derslerden her iki programa birden sayılabilecek olanlar, anadal danışmanlarından oluşan ortak komisyon tarafından belirlenir ve ilgili Fakülte/Fakülteler Yönetim Kurulu/Kurulları kararları ile kesinleşir. Her iki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki not çizelgelerinde gösterilir; ancak bu dersler ders yükü hesaplamasında tek ders olarak işlem görür.

 

Kontenjan belirlenmesi

MADDE 7 – Çift anadal programı yürüten bölümlerin bu programlar kapsamında kabul edecekleri öğrenci kontenjanını ilan edecekleri tarihler, bu programlara kabul için öğrencilerin başvuru zamanı ve kabul edilen öğrencilerin ilan edileceği tarihler Senato tarafından akademik takvimde belirtilir.
Çift anadal programına kabul edilecek toplam yeni öğrenci sayısı her akademik yıl için, o programa taraf olan lisans diploma programlarının her birinin, ilgili akademik yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl öğrenci sayısının % 20’sini geçemez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Öğretim Esasları

 

Başvuru
MADDE 8 – Bir çift anadal programı çerçevesinde ikinci anadal programına başvurabilmesi için:
a) Öğrenci birinci anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında olmalıdır,
b) Öğrenci başvuru yaptığı yarıyıla kadar birinci anadal programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olmalıdır,
c) Öğrencinin başvuru tarihindeki genel not ortalaması 4.00 tam not üzerinden en az 3.00 olmalı ve öğrenci sınıfında başarı sıralaması itibariyle en başarılı yüzde yirmilik dilimde yer almalıdır.
Ancak daha önce bir yandal programına kabul edilmiş öğrencilerden, birinci anadal ve yandal programlarında genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olanlar, bulundukları yarıyıl dikkate alınmaksızın, ilgili yandal da çift anadal programına başvurabilir.
Yatay geçiş yoluyla bir bölüme gelen öğrenciler, yatay geçiş yaptıkları lisans programına başladıkları yarıyılda çift anadal programlarına başvuramazlar.
Çift anadal programlarına başvurular, başvuru formu ve başvurulan yarıyıla kadar öğrencinin aldığı dersleri ve notlarını gösteren belge ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci kabulü
MADDE 9 – Çift anadal programına başvuru için gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca işleme konulur.
Öğrencinin çift anadal programına kabulü, bu program çerçevesinde ikinci anadal niteliğindeki lisans diploması programını yürüten bölümün önerisi üzerine, ilgili Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile tamamlanır.
Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Birden fazla çift anadal programına başvuru yapan ve kabul edilebilecek koşulları taşıyan öğrencinin yerleştirileceği çift anadal programı konusunda ilgili anadal danışmanları, öğrencinin birinci anadal fakülte kuruluna öneride bulunurlar.

 

Çift anadal programı karnesi
MADDE 10 – Bir çift anadal programına kabul edilen her öğrencinin o yarıyıla kadar aldığı dersler ilgili anadal danışmanları tarafından incelenerek, ilgili anadallar arasında birbiri yerine sayılacak dersler dâhil, öğrencinin sorumlu olduğu tüm zorunlu dersler ile her yarıyıl alması gereken seçimlik ders sayısını gösteren gerekçeli bir rapor hazırlanır. Bu rapor her iki anadal lisans programının bağlı olduğu bölüm başkanlığı veya dekanın onayına sunulur.
Öğrencinin çift anadal programı kapsamında sorumlu olduğu dersler, anadal danışmanlarının sunduğu rapor incelenerek ilgili bölüm başkanlıkları veya dekanlar arasında görüş birliği sağlanarak onaylanır, bir örneği öğrenciye de verilen, çift anadal programı karnesine işlenir.

 

Stajlar ve bitirme ödevi

MADDE 11 – Çift anadal programı öğrencilerinin staj yükümlülükleri, birinci ve ikinci anadalı yürüten bölümlerin alacakları ortak kararla belirlenir.
Çift anadal programında, birinci ve ikinci anadallardan sadece birinde bitirme ödevi yapılması koşulu varsa, öğrenci bu ödevden başarılı olmalıdır.
Her iki anadal programında da bitirme ödevi yapılması koşulu varsa, çift anadal programına taraf bölümlerin anlaşmaları halinde öğrencinin sadece birinci anadala ilişkin bitirme ödevini başarıyla tamamlamış olması yeterli sayılır. Söz konusu bitirme ödevi, her iki anadaldan belirlenecek birer danışmanın ortak gözetiminde de hazırlanabilir. Bu durum not döküm belgesinde açıklanır.

 

Diplomalar ve not döküm belgeleri
MADDE 12 – Birinci anadaldan mezuniyet hakkı kazanan çift anadal programı öğrencisine birinci anadal lisans diploması ile birlikte sadece bu anadal programı için düzenlenmiş not döküm belgesi verilir.
İkinci anadal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması ve çift anadal not döküm belgesi, ancak devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
İkinci anadal lisans diplomasında bu diplomanın ilgili çift anadal programının başarıyla tamamlanması sonucu düzenlendiği belirtilir.
Çift anadal not döküm belgesinde çift anadal programı çerçevesinde öğrencinin aldığı tüm dersler gösterilir, öğrencinin birinci anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler belirtilir ve not ortalaması bu belgede bulunan tüm derslerden elde ettiği notlar üzerinden hesaplanır.

 

Süre uzatma
MADDE 13 – Devam etmekte olduğu çift anadal programı kapsamında birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal programını yürüten fakültenin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

 

Başarısızlık durumu

MADDE 14 – Çift anadal programı için ayrı karne ve not döküm belgesi düzenlenir ve çift anadal programındaki başarısızlığı nedeniyle öğrencinin birinci anadal programındaki başarısı hiçbir şekilde etkilenmez.
Birinci anadal programında not ortalaması 2.00’nin altına düşen ya da ikinci anadal programında gözetim listesine giren öğrencinin, ikinci anadal programından kaydı silinir.
Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin, genel not ortalaması ancak bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.5’a kadar düşebilir. Not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.5’un altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir.
Öğrenci, çift anadal programını kendi isteği, ilgili anadal danışmanlarının görüşü ve ikinci anadal programını yürüten fakültenin yönetim kurulu kararıyla istediği zaman bırakabilir.
Kendi talebi veya Üniversite tarafından herhangi bir nedenle kaydı silinerek kabul edildiği çift anadal programından çıkarılan öğrenci, aynı programa yeniden kabul edilmez. Bu öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, ilgili fakülte kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

Lisansüstü programlara başvuru ve kayıt

MADDE 15 – Devam etmekte olduğu çift anadal programı kapsamında birinci anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal programını tamamlaması için ek süre verilen öğrenci, bu süre içinde lisansüstü programlara başvurabilir ve kayıt yaptırabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Anadallar arası yatay geçiş
MADDE 16 – Çift anadal programına kabul edilen öğrenci, birinci anadal programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, ikinci anadal programına yatay geçiş yapabilir.

 

Öğrenci katkı payı

MADDE 17 – Öğrenciden çift anadal programı kapsamında ikinci anadal öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, birinci anadal programını tamamlayıp çift anadal programını sürdüren öğrenciler, ikinci anadal programının öğrenci katkı payını, bu programdaki sürelerine göre, öderler.

 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 04.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Galatasaray Üniversitesi Senatosu kararları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 19 – Bu Yönerge ile 13.02.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Galatasaray Üniversitesi Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
MADDE 20 – Bu Yönerge, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 21 – Bu Yönergeyi Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.