100/2000 YÖK DOKTORA BURSLARI DUYURUSU

(2018-2019 Eğtim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen 100 öncelikli alanda, Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen alanlar ve kontenjanlar dahilinde, ilgili koşulları sağlayanlar arasından belirlenerek Üniversitemiz bünyesindeki Enstitülerde doktora eğitimi alacak olanların 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında yer alması uygun bulunmuştur.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları’na ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.

I. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KAYIT SÜRECİ TAKVİMİ

Adayların ilgili Enstitülere başvuruları

11 Şubat – 25 Şubat 2019

İlgili anabilim dallarında gerçekleştirilecek sözlü bilim sınavı

26 Şubat 2019, saat 13.30

Değerlendirme sonuçlarının ilgili Enstitülerin web sitelerinde ilanı

27 Şubat 2019

İlgili Enstitülere kesin kayıt yapılması

27 Şubat – 1 Mart 2019

II. ALT ALANLAR ve BAŞVURU KOŞULLARI

- Başvurularını aşağıda belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak tamamlamayan adaylar mülakata alınmazlar ve başvuruları iptal edilir.

- İlgili değerlendirme süreci sonunda 100/2000 YÖK Doktora Bursuna hak kazanarak kesin kayıt yaptıran adayların, doktora tez çalışmalarını aşağıdaki tabloda belirtilen alt alanda yapmaları zorunludur.

Enstitü Adı

Başvuru Yapılacak Anabilim Dalı / Program

Alt Alan

Kontenjan

Başvuru Koşulları
Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüKamu Hukuku Doktora ProgramıAnayasa Hukuku

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Kamu Hukuku alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.

- ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

3 kişi

Bilişim Hukuku

3 kişi

Milletlerarası Hukuku

3 kişi
Özel Hukuk Doktora Programı

Deniz Hukuku

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Özel hukuk alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Özel Hukuk alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.

- ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 70 puan almış olmak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı

İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)

3 kişi

- T.C. vatandaşı olmak.

- Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya bir devlet yükseköğretim kurumunda halen Medya ve İletişim çalışmaları alanında doktora programı öğrencisi olup, tez aşamasına başlamamış olmak.

-Tezli yüksek lisans mezuniyet ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 76,66 olmak. (Aday tarafından sunulan mezuniyet belgeleri ve transkriptlerde not ortalamasının 4'lük ve 100'lük sistemde belirtilmiş olması halinde, sadece 4'lük sistemde belirtilen not ortalaması dikkate alınır.)

- ALES veya eşdeğeri sınavdan Eşit Ağırlıklı / Sözel puan türünde en az 70 puan almış olmak.

- Fransızca veya İngilizce YDS veya eşdeğeri sınavdan en az 75 puan almış olmak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

-Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.

III. BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programından yararlanmak isteyen ve yukarıdaki başvuru koşullarını taşıyanların, ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvuruları sırasında aşağıdaki belgeleri şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

GSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler

1- Sosyal Bilimler Enstitüsüne başvuru dilekçesi (ilgili dilekçe için tıklayınız).

2- T.C. vatandaşlığını gösterir nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve fotokopisi.

3- Özgeçmiş.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışılmadığına, kamu görevinden çıkarılmamış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olduğuna, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

5- ALES veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı (ALES sonucunun geçerlilik süresi, sonuç belgesi üzerinde belirtilmektedir).

6- YDS veya eşdeğeri sınavın geçerli sonuç belgesinin internet çıktısı.

7- İlanda belirtilen şartları karşılayan lisans diplomasının aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).

8- İlanda belirtilen şartları karşılayan tezli yüksek  derecesine sahip olduğunu gösterir diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti (1 adet).

9- Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü belgelerinin (transkript) asılları veya noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı suretleri (1'er adet).

10- Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda başvurulan programa eşdeğer doktora programında öğrenci olanlar için, ilgili Enstitü Müdürlüğünden alınmış “Aşama Durumunu Gösterir Öğrenci Belgesi” (asıl).

- Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programına başvuracakların bir adet özgeçmiş, iki adet referans mektubu, doktora tez önerisi dosyası sınavı sırasında sınav görevlilerine teslim edilecektir.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır.

Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

- Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, Fransızca ve İngilizce dışındaki dillerde düzenlenmiş not döküm belgelerini (transkript), noter tasdikli Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamalarını içerecek şekilde ibraz etmeleri gerekir.

- Adayların yabancı dil sınavlarından aldıkları sonuçların eşdeğerliklerinin belirlenmesinde ve lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde yer alan eşdeğerliklere ilişkin tablolar ile Galatasaray Üniversitesi Yatay ve Dikey Geçiş, Öğrenci Değişim Programları ve İntibak Yönergesi ekinde yer alan tablolar kullanılır. Ayrıca aday tarafından sunulan mezuniyet belgeleri ve transkriptlerde not ortalamasının 4'lük ve 100'lük sistemde belirtilmiş olması halinde, 4'lük sistemde belirtilen not ortalaması dikkate alınır.

IV. DEĞERLENDİRME AŞAMASI ve KABUL KOŞULLARI

İlgili programlara kesin kayıt hakkı kazanacakların belirlenmesi amacıyla her bir adayın başarı puanı aşağıdaki puanların toplamından oluşur:

- ALES veya eşdeğeri sınavdan alınan puanın %50’si,

- Sözlü bilim sınavından alınan puanın %30’u,

- Lisans not ortalamasının %10’u,

- Yüksek lisans not ortalamasının %10’u.

- Sözlü bilim sınavına katılmayan adaylar değerlendirme dışı kalır ve programa kabul edilmez.

- Adayların ilgili programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için yukarıdaki kriterlerden hareketle 100 tam puan üzerinden hesaplanacak başarı puanlarının en az 70 olması ve en yüksek başarı puanından başlayarak yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde kalmaları gerekir. Başarı puanları eşit olan adaylar arasındaki öncelik, sırasıyla, yüksek lisans not ortalaması ve lisans not ortalaması daha yüksek olan dikkate alınarak belirlenir.

V. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgeleri ilgili Enstitü Müdürlüğüne ilan edilen tarihler arasında şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

1. Başvuru koşullarına uygun olarak son altı ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).

2. Adayın adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı.

3. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durumu Müsaade Belgesi” (2 adet).

(Bakaya durumunda olanların veya askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin kaydı yapılmaz.)

4. Aday tarafından doldurulacak form (Kayıt işlemleri sırasında ilgili Enstitüden temin edilecektir).

VI. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Enstitü adı

Adresi

Telefon numarası

Web sitesi adresi

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Çırağan Cad. No.36 Ortaköy 34349 Beşiktaş/İSTANBUL

0212 227 44 80/

(263-264-265-266-267)

http://sbe.gsu.edu.tr/