Genel Bilgiler

Amaç: Merkezin amacı Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların faaliyet alanlarına giren konularda incelemeler, bilimsel araştırmalar yapmak, bu kuruluşların yayınlarından oluşacak bir dokümantasyon merkezi oluşturmak, çeşitli uluslararası kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliği sonucu edinilecek birikimi ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.

Çalışma Alanı: Merkez yukarıda yazılı amaç doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetleri yürütür:

  1. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile ilgili konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bu kuruluşlarla işbirliği yapar.
  2. Türkiye`nin uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri konusunda çalışmalar yapar, raporlar düzenler ve yayınlar.
  3. Kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzeri teknik çalışmalar yapar.
  4. Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller ve uzmanlık kazandırmaya yönelik süreli eğitim programları düzenler.
  5. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi`nin resmi yayınları ile ilgili diğer yayınları temin eder ve bunları ilgililerin yararlanmasına sunar.
  6. Galatasaray Üniversitesi`nin çeşitli birimlerinde Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler konusunda lisansüstü derslerin koordinasyonunu sağlar.

İşlevler: 1997`de kurulmuş olan Avrupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi`nin işlevleri arasında:

  1. Dokümantasyon: Merkez, Avrupa Konseyi`nin başlıca yayınlarını karşılayan « Avrupa Konseyi depoziter kütüphanesi»`ne sahiptir. Merkezin sahip olduğu bu kütüphane aynı zamanda Avrupa Birliği`ne ilişkin olarak, özellikle hukuk ve ekonomi alanlarında uzmanlaşmıştır.
  2. Ulusal ve uluslararası konferanslar, sempozyumlar, paneller, eğitim seminerleri düzenlemek : Merkez, Avrupa`ya ilişkin farklı alanlarda konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlemektedir. Avrupa`ya ilişkin sorunlarla ilgilenen herkes için eğitim seminerleri planlamaktadır. Seminerlerin bitiminde katılımcılara sertifika verilmektedir.
  3. Araştırma : Merkez, özellikle hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyoloji alanlarında, Avrupa`ya ilişkin sorunlarda araştırma programları oluşturmakta, bu programlar çerçevesinde Galatasaray Üniversitesi`nin ve diğer üniversitelerin öğretim üyeleri işbirliği yapmaktadır.
 Yönetim
Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta