Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

2 – 15 Ocak 2019

Öğretim elemanlarının ilgili birimlere (1) gerekli belgeleri içeren akademik teşvik başvuru dosyalarını teslimi

16 Ocak 2019

Başvuru dosyalarının ilgili birimler tarafından Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına iletilmesi için son gün

17 – 21 Ocak 2019

Başvuru dosyalarının BATK'lar (2) tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporları ile karar tutanaklarının hazırlanması

22 Ocak 2019

BATK'ların değerlendirme sonuçlarının ilgili ilgili birimler tarafından ATK'ya iletilmesi için son gün

23 – 24 Ocak 2019

Değerlendirme sonuçlarının ATK (3) tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporu ile karar tutanağının hazırlanması

25 Ocak 2019

ATK'nın başvurular hakkındaki nihai kararlarını Üniversite internet sitesinde ilanı

26 Ocak – 1 Şubat 2019

Başvuru sahiplerinin ATK nihai kararlarına itirazlarını ATK'ya yazılı olarak bildirmeleri

8 Şubat 2019

İtirazların ATK tarafından incelenmesi ve buna uygun Komisyon değerlendirme raporu ile karar tutanağının hazırlanması

9 Şubat 2019

ATK'nın itirazlar hakkındaki nihai kararlarını Üniversite internet sitesinde ilanı ve ilgili puan tablosunu Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na arzı

15 Şubat 2019

Akademik teşvik ödeneklerinin ilk taksitinin ödenmesi

(1) İlgili Birimler: Öğretim elemanının kadrosunun bağlı olduğu Fakültelerin Dekanlıkları ile Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri

(2) BATK: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

(3) ATK: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu