BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna sunulan bilimsel araştırma projelerinin seçimi, izlenmesi ve sonuçlandırılması konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge; Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bünyesinde Bilimsel Araştırmalar ödeneğinden destek alarak yürütülen ve yürütülecek olan araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58inci maddesi uyarınca çıkartılan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 13.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”e dayanarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen bazı kavramlar aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelik ile Esas ve Usullerde yer almaktadır.

a) Üniversite/Rektörlük: Galatasaray Üniversitesi’dir/Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’dür.

b) BAP Komisyonu: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur.

c) Komisyon Başkanı: Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısıdır.

ç) Bilimsel Araştırma Projesi: Ödeneği kısmen Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve yatırım bütçesi içermeyen, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Galatasaray Üniversitesi içinden öğretim elemanlarının veya bu öğretim elemanlarıyla birlikte, Galatasaray Üniversitesi dışından öğretim elemanlarının veya uluslararası kurum/kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek, bu yönergede tanımları yapılan bilimsel projelerdir.

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, komisyon başkanı tarafından belirlenen ve komisyon başkanına karşı sorumlu kişidir.

e) Harcama yetkilisi: Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörüdür.

f) Gerçekleştirme görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişi ya da kişilerdir.

g) Proje Yöneticisi: Projeyi öneren, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

ğ) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanlarıdır.

h) Danışman: BAP Komisyonunun ya da Dekan/Enstitü Müdür’lerinin proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.

ı) SCI-Expanded: Science Citation Index-Expanded’i ifade eder.i) SSCI: Social Sciences Citation Index’i ifade eder.

j) A&HCI: Arts & Humanities Citation Index’i ifade eder.

k) DOI (digital object identifier): Dijital nesne tanımlayıcısını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi

BAP Komisyonu

MADDE 5 – Amaç ve Kapsam maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. BAP Komisyonu üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle BAP Komisyonunda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde BAP Komisyonundaki görevleri de kendiliğinden sona erer. BAP Komisyonu, Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

BAP Komisyonunun görevleri

MADDE 6 – BAP Komisyonu esas olarak aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) BAP Komisyonu, proje başvuru takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.

b) Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.

c) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.

ç) BAP Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

d) Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.

e) Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.

f) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

g) Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.

ğ) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

Bilimsel araştırma projelerinin seçiminde dikkate alınacak ilkeler

MADDE 7 – a) Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, Üniversite Senatosu’nun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

b) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.

Başvuru takvimi

MADDE 8 – Bilimsel araştırma projeleri için başvuru takvimi her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 9 – a) Bir proje yöneticisi tarafından hazırlanan proje önerisi, Galatasaray Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu ve ekleriyle, Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlığa/Enstitü Müdürlüğüne verilir. Evrensel ve ulusal bilime, Ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak, en az bir yıl en çok üç yıl süre içinde tamamlanacak araştırma projelerinin Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklendiği dikkate alınarak; proje başlama tarihi itibariyle görev süresinin sona ermesine en az bir yıl süre bulunan doktora eğitimini tamamlamış araştırmacılar ile öğretim üyeleri Proje Yöneticisi olarak başvuruda bulunabilirler. Proje başvurularında proje süresinin, Proje Yöneticisinin görev süresinin sona erme tarihini aşmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

b) Dekan/Enstitü Müdürü teklif edilen projeleri değerlendirme sırasında, gerek görürse proje konusu ile ilgili danışmanların görüşünü de alabilir.c) Değerlendirme yapacak danışman öğretim üyeleri, proje önerisini; özgün olup olmadığını, kullanılan araştırma yöntemini, yönetici ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama (makina-techizat, hizmet alımı, sarf malzemesi, yolluk, vb. gider) gerekçelerini dikkate alarak değerlendirir ve raporunu Dekanlık/ Enstitü Müdürlüğü’ne sunar.

ç) Dekanlar veya Enstitü Müdürleri desteklenmesini önerdikleri projeleri onayladıklarında, bu projeler için öngörülen bütçe tahsisatı ve kalemlere göre dağılımı da BAP Koordinasyon Birimi’ne gönderirler.

d) Önerilen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi kararı BAP Komisyonu tarafından verilir. Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılımı içeren proje başvurularının, söz konusu bilimsel toplantının başlangıç tarihi ile BAP Komisyonu tarafından ilan edilen takvimdeki başvuru döneminin son başvuru tarihi arasında en az bir ay süre gözetilerek yapılması gerekmektedir.

e) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yöneticisi ve BAP Komisyonu tarafından, proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir “Araştırma Projesi Destekleme Protokolü” hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün BAP Komisyonu başkanı tarafından onaylanmasına bağlıdır.

f) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yöneticileri tarafından tekrar sunulabilir.

Bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi ve izlenmesi

MADDE 10 – a) Kabul edilen bilimsel araştırma projesinin yöneticisi, BAP Komisyonuna altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAP Komisyonunun olumlu görüşüne bağlıdır. Gelişme raporu (ara rapor) sunulmamış veya olumlu değerlendirilmemiş projeler iptal edilir.

b) Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen, Üniversiteden ayrılan veya raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkansız hale gelen projeler ; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir veya proje yöneticilerinin yerine ilgili Bölüm Başkanı ve Dekan/Enstitü Müdürü önerisi üzerine BAP Komisyonunca yeni yönetici atanabilir.

c) Kabul edilen projede belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı seyahatle ilgili harcama ve ödemeler, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yapılır ve akademik personelin bu seyahatlerde görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte veya Enstitünün Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.

Projenin iptali

MADDE 11 – a) Yöneticisi ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje, BAP Komisyonu kararı ile iptal edilebilir. İptal kararı Komisyon Başkanı tarafından yazı ile proje yöneticisine bildirilir.

b) BAP Komisyonu, iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alır.

c) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren bir yıl (12 ay) süre ile desteklenen projelerde görev verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeneklerin Kullanımı ve Mali Hususlar

Ödeneklerin Kullanımı

MADDE 12 – Bilimsel Araştırma Projeleri ödeneği; proje için gerekli yolluk, yevmiye, kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılara katılım, vize ücretleri, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile büro makineleri alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

Proje Mutemetleri

MADDE 13 – Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde görevlendirilecek mutemetler, proje yöneticisinin önerisiyle BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü tarafından atanır.

Ayniyat kayıtları

MADDE 14 – a) Proje kapsamında alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek Harcama Birimi ambarına alınır. Daha sonra proje yöneticisinin bağlı olduğu Fakülte/Enstitü’deki ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine devir çıkışı yapılır. Devir çıkışına istinaden, girişi yapılarak proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yöneticisinin kullanımına tahsis edilir.

b) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun proje sonlandırma kararının tebliğ edilmesine müteakip 10 işgünü içinde Proje Yöneticisi, üzerine ve/veya belirlediği kişilere proje kapsamında zimmetlenen tüm taşınırların iadesini, bağlı olduğu birime yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Projelerin süresi

MADDE 15 – a) Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl (36 ay) içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, BAP Komisyonu kararı ile bir yıla kadar ek süre, toplam proje maliyetinin %50’sine kadar ilave kaynak verilebilir.

b) BAP Komisyonu bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamına, değerlendirme raporlarını esas alarak yeni sunulan projeler ile birlikte değerlendirerek karar verir.

Projelerin sonuçlandırılmasında aranacak yayın koşulları

MADDE 16 – a) Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında projelerin sonuçlandırılması aşamasında aranacak yayın aşağıdakilerden biri olmalıdır:

(1) SCI-Expanded, SSCI, A&HCI endeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilerek DOI numarası verilmiş makale (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç).

(2) SCI-Expanded, SSCI, A&HCI dışındaki diğer uluslararası endekslerde taranan hakemli dergilerde yayımlanmış ya da yayıma kesin olarak kabul edilmiş makale (editöre mektup, özet, teknik not ve kitap kritiği hariç). Bu türde yayıma kabul edilmiş ve DOI numarası bulunmayan makaleler için, ilaveten makalenin yayıma kabul edildiğine ve basım öncesi tüm metin düzeltmelerinin tamamlandığına dair yayıncı/editör mektubu sunulmalıdır.

(3) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış bilimsel kitap veya kitap içinde bölüm. 

(4) Proje yöneticisi ve/veya proje araştırmacılarının katıldığı en az 5 kere ve düzenli biçimde yinelenmiş sadece kongre, konferans, sempozyum ve kollokyum türlerindeki uluslararası bilimsel etkinliklerin bildiri kitabında tam metin olarak yayımlanmış bildiri (özet, genişletilmiş özet, derleme hariç). Bildiri kitabının sadece elektronik ortamda yayımlanması durumunda (i) kitabın ISBN numarası bulunması, (ii) bildirinin künyesinin İnternet ortamındaki akademik veritabanları ve arama motorlarında taranabiliyor olması, (iii) bildirinin tam metnine, bir uluslararası yayınevinin veya etkinliğin daimi sorumlusu kurum, kuruluş, organizasyon ve teşkilatın İnternet sitesinden erişilebiliyor olması koşullarından en az biri aranır.  

b) Bilimsel Araştırma Projeleri bütçesinden desteklenmiş araştırmalardan kaynaklanan yayınların ilgili bölümlerinde Bilimsel Araştırma Projesi kod numarası verilerek destek alındığı belirtilmelidir.

Telif hakları

MADDE 17 – Araştırma projesinden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Üniversiteye aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58 inci Maddesi gereğince hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 19 – Bu Yönerge kabul edilmeden önce yürürlükte olan “Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 20 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – Bu Yönerge hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.