18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 7143 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen "GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim Kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44.maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır."

7143 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyenler için başvuru tarihleri:

Başlangıç tarihi : 18.05.2018
Bitiş tarihi : 18.09.2018
Müracaat Yeri     : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
Askerde olanlar için : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

EK : "7143 Sayılı Kanundan Yararlanmak İçin Dilekçe Formu"

7143 Sayılı Kanunla 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 78 İnci Madde Kapsamında Başvuruda Bulunan Adayların Dikkatine