DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ HİZMETLERİNİ İKİ AYRI BİRİMDE YERİNE GETİRMEKTEDİR
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
 1. BÜRO İŞLEMLERİ
 2. SERMAYE GİDERLERİ
 3. MAL VE HİZMET ALIM
 4. TAHAKKUK İŞLEMLERİ
MAAŞ TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ
 1. MAAŞ TAHAKKUK İŞLEMLERİ
 2. EKDERS FAZLA MESAİ
 3. HARCIRAH
 4. KİRALAMA
 
 • Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasında harcama birimimiz sorumludur. Başkanlığımız bütün çalışanları ile birlikte sorumluluk bilinci içinde hareket ederek tahsis edilen kaynakları etkin verimli ve amacına uygun olarak kullanmak ve talep eden birimlere zamanında ve yerinde ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmektedir.
 • Başkanlık adına gelen-giden evrak kayıt takibi, Personel özlük işleri ve Başkanlığımız adına yapılan yazışmaları yapmak.
 • Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Diğer Merkezler ve Bölümlere ait bütçenin hazırlanması takip ve kontrolünü yapmak.
 • Müdürlüğümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Sözleşmeler Kanununa göre birimlerden gelen mal ve hizmet taleplerinin ihalesini yaparak sonuçlandırmak. Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen ihale komisyonu tarafından uygulanmasını sağlamak.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Üniversitemize ait taşınmazların kiraya verilmesiyle ilgili kiralama ihalelerini yapma( Kantin - Kafeterya - Banka ATM - Reklam Panoları ve gıda otomatları ) Kurulan Komisyon la kiralama işleri.
 • Üniversitemiz alanı içinde ödenek tahsis edilen Fakülte ve Yüksekokullar hariç birimlerin (elektrik, su, Doğalgaz, haberleşme giderleri, çeşitli ilan, posta pulu, hizmet araçlarının trafik sigortası, kurslara katılım giderleri ile diğer giderlerin takibi.
 • Transferler harcama kalemine tahsis edilen ödenekten memurların öğle yemeği yardımı ödemeleri.
 • Yurt Dışına yapılan Transferlerden uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • tarifeye bağlı ödemelerini takip eder.
 • Üniversitemiz Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Diğer merkezler, Bölümler, Personel, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızın yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk işlemlerini yapmak veya yönlendirmek,
 • Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
 • Görev giderleri harcama kalemine tahsis edilen ödenekten üniversitemize ait hizmet araçlarının vize harçları, mahkeme harç giderlerinin ödenekleri takibini yapmak.
 • Hizmet alımları harcama kalemine tahsis edilen ödenekten Birimimiz; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, depolama, zimmet, kayıttan düşüm, sayım ve taşınır yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
 • Kanununun Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,
 • Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Diğer Merkezler ve Bölüm Başkanlıklarına ait aşağıda belirtilen işlemleri takip etmek,
 • Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Avans ve Krediler açip acil olan alınları yapmak.
 • Hakeden personeler Harcırah Kartı ve Giyecek yardımı almaları için mevzut gereğinini yerine getirmek.
 • Üniversitemiz; Üst Yönetim, 5 Dekanlık, 2 Enstitü Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, 8 Daire Başkanlığı ve Meslek Yüksek Okulu'nun kıdem, kademe, derece ve terfi bilgileri, kadro değişiklikleri, katsayı artışları vs. bilgilerin toplanarak değerlendirilmesi ve maaş programına girişlerinin yapılması, vergi indirimlerini, fazla mesai ücretlerini, SSK işlemleri, maaş farklarının v.b ödemelerin banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak. Maaş Unsurlarından SSK.Emekli Sandiği işlem ve bildirimerini yapmak.
 • Kefalet Kesintisi,Sebdika.İcra işlem Kesinti bildirimlerini zamanında ve Doğru biçimde Gerçekleştirmek Yazışmalarını Yapmak.
 • Taşınırların kayıt işlemi, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim hesabını hazırlayarak harcama yetkilisini sunmak ve konsolide için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
 • Taşınırların yangın, ıslanma, bozulma, çalınma gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak. Stok kontrolünü yaparak harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Üniversitemiz ve Birimlerinin resmi mühür yaptırma ve değiştirme ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Kullanılmaz (hurda) durumdaki taşınırlar ile ilgili yazışmaları yapmak bu malzemelerin ilgili kuruma verilmesini sağlamak.
 • Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlıklı ve süratli düzenlenmesini sağlamak,
 • Yurt dışına geçici görevli olarak gönderilen Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin yurtdışı ve yurtiçi maaşları,diğer hakları YÖK Hibe programından giden öğretim elemalarının hak ve alacakarının takibi. Kefalet Senetlerini kontrol edip muhafaza etmek.
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslara olan borçları takip etmek,
 • Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak,
Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Serpil Rüstemoğlu Daire Başkanı 160-165
Hamit Aksakallı Veznedar 170
Koray Karahan Şef 173
Ayşegül Temiz Şef 644 106
Hüseyin Kubilay Arslan Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 169
Esra Çiftçi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 166
Hasan Sadık Dik Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 176
Ümit Yaşar Konba Memur 178
Hülya Solak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 167
Hüseyin Karaboğa Hizmetli 164
Şeref Akbulut Sivil Savunma Sorumlusu 254