21 Ağustos 2013 Çarşamba Sayı: 28742

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, yatay geçiş, öğrenci değişim programları, sınavlar, başarı notunun hesaplanması ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları öğrenci iş yüküne dayalı ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Dekanlık: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını,
c) Diploma eki: Fakülteyi başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere, uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edindikleri niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını sağlamak amacıyla Üniversite tarafından diplomalarına ek olarak verilen, ancak diplomanın yerini almayan belgeyi,
ç) Fakülte: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini,
d) Fakülte Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,
e) Fakülte Sekreterliği: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sekreterliğini,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,
g) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Kayıt
MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için, 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre bu hakkı kazanmış olmak gerekir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Kayıt dondurma ve kayıt silme işlemleri, Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci ve 22 nci maddeleri hükümlerine göre yürütülür.
(4) Galatasaray Üniversitesinin diğer fakültelerinden veya yurtiçi ya da yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından fakülteye yatay geçiş yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin hallerde Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu maddeleri hükümleri uygulanır.

Kayıt yenileme
MADDE 6 – (1) Öğrencilerin kayıtları her yarıyılın başında, akademik takvimde öngörülen süre içinde yenilenir. Kayıt yenileme için, öğrencinin ilgili yarıyılda alacağı derslerin adlarının yer aldığı beyannameyi ve yükümlü olması halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırdığına dair makbuzu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Fakülte Sekreterliğine vermesi gerekir. Bu belgelerin adı geçen Daire Başkanlığınca onaylanması ile kayıt yenileme işlemi tamamlanır.
(2) Yükümlü oldukları halde katkı payını ya da öğrenim ücretini belirtilen süre içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
(3) Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu kapsamda ilgili öğrenciler derslere ve sınavlara giremez, bu öğrenciler için öğrenci kimliklerinin güncellenmesine, indirimli kartlarının onaylanmasına, askerlik hizmetinin ertelenmesine veya başka bir amaçla öğrenciliğinin devam ettiğini bildirir öğrenci belgesi verilmesine ilişkin işlemler yapılmaz.

Öğretim yılı
MADDE 7 – (1) Fakültede öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her bir yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz.
(2) Fakültede öğretim yılı akışını gösteren akademik takvim taslağı Fakülte Kurulu tarafından hazırlanarak, belirlenen süre içinde Dekanlık tarafından Rektörlüğe gönderilir.

Öğretim süresi
MADDE 8 – (1) Fakültede lisans öğretimi süresi sekiz yarıyıldır.

Öğretimin düzenlenmesi
MADDE 9 – (1) Fakültede öğretim, Fakülte Kurulunca öğrencilerin her yarıyılda en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde hazırlanıp Senato tarafından onaylanan öğretim programına göre yapılır.
(2) Fakülte Kurulu her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyıl ile ilgili esasları ve öğretim planını belirler. Dekanlık bu plana göre ilgili yarıyıldaki dersleri, pratik çalışmaları ve bunların yapılacağı salonları, gün ve saatlerini, dersleri verecek öğretim üyelerinin adlarını gösteren programı hazırlayarak, kayıt yenileme işlemlerinden bir hafta önce ilan eder.

Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Öğretim dili, Türk Hukukunun uygulamasına ilişkin öğretimde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızcadır. Fakülte Kurulu, karşılaştırmalı hukuk dersleri ile seçimlik derslerin İngilizce ya da uygun göreceği başka bir dilde okutulmasına da karar verebilir.

Öğretimin içeriği
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim; zorunlu ve seçimlik yarıyıllık dersler ile uygulamalı çalışmalarla yürütülür.
(2) Fakültenin öğretim programında yer alan her dersin içeriği ve başarı değerlendirme yöntemi ilgili kayıt dönemi öncesinde ilan edilir.
(3) Uygulamalı çalışmalar, dersin konusunun gerektirdiği pratik çalışmalar, laboratuvar çalışmaları ve benzeri çalışmalardan oluşur. Dersler ve uygulamalı çalışmalar öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Uygulamalı çalışmalar, ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü hallerde kendi denetimi altında araştırma görevlilerince de yapılabilir.
(4) Öğretim programına ek olarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Dekanın oluruyla, derslerle ilgili konferans, seminer, staj ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

Dersler ve pratik çalışmaların amacı
MADDE 12 – (1) Öğretim programındaki derslerin amacı; mevzuat, doktrin, yargı kararları ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden de yararlanarak, hukuk biliminin ve programda yer verilen diğer bilimlerin tarihi, teorik ve sistematik açıklamalarının yapılmasıdır.
(2) Pratik çalışmaların amacı, derslerin programına giren konuları özellikle uygulama bakımından ele almak, hukuk kaynaklarını ve yargı kararlarını incelemek; soru-cevap yöntemiyle ve kompozisyonlar yazdırılarak öğrencilere hukuki ifade alışkanlığını kazandırmaktır.
(3) Dersler ve pratik çalışmalarda öğrencilerin tartışmalara aktif olarak katılması sağlanır. Öğretim elemanı, pratik çalışmalarda öğrencilere ayrıca ödev verebilir.
(4) Pratik çalışma saati tahsis edilmiş olan dersler dışında kalan dersler ve konulara ilişkin olarak da Dekanın onayı alınmak şartıyla, serbest pratik çalışmalar yapılabilir.

Derslere yazılma ve akademik danışmanlar
MADDE 13 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, bir yarıyılda öğrencilerin en çok kaç AKTS kredisi karşılığı ders alabileceklerini ilgili yarıyıl başlamadan önce belirler.
(2) Fakültede kural olarak ders geçme sistemi uygulanır.
(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında, öğretim programında yer alan o yarıyıla ait zorunlu dersleri ve seçmekle yükümlü oldukları kadar seçimlik dersleri belirleyerek kayıt yenileme süresi içinde Fakülteye bildirirler. Bir seçimlik dersin öğrenci sayısının altı kişiden az olması halinde, bu dersin yapılmaması ve yerine başka bir ders konulmasına Fakülte Yönetim Kurulu karar verebilir.
(4) Öğrencinin yazıldığı seçimlik dersler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma süresi dolduktan sonra, artık o yarıyıl değiştirilemez ve zorunlu derslere ait hükümlere tabi olur. Yazıldığı seçimlik dersten başarısız olan öğrenci, o ders öğretim programından kaldırılmadıkça, başarısız olduğu ders yerine başka bir seçimlik derse yazılamaz.
(5) Birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu dersi olan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan; birinci ve ikinci yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi olan öğrenciler beşinci ve altıncı yarıyıllardan; üçüncü ve dördüncü yarıyılların herhangi birinden başarısız olduğu birden fazla dersi olan öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyıllardan ders alamazlar.
(6) Ders seçme ve derslere yazılma işlemlerini kayıt yenileme süresi içinde tamamlamayan öğrenciler o yarıyıla kaydolmuş sayılmazlar. Bir dersten başarılı olan öğrenci, sonraki yarıyıllarda herhangi bir sebeple, o derse yazılamaz ve o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına katılamaz.
(7) Dekanlık, kaydını yaptırmak veya yenilemek amacıyla başvuran her öğrenci için öğretim üyeleri ve diğer öğretim elemanları arasından bir akademik danışman ve bir akademik danışman yardımcısı belirleyebilir. Akademik danışmanlar ve yardımcıları; öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmalarında yardımcı olur ve Dekanlık tarafından talep edilmesi halinde danışmanı oldukları öğrencilerin faaliyetleri veya başarı durumu hakkında rapor verir.

Devam zorunluluğu
MADDE 14 – (1) Öğrenciler, bir yarıyıl içinde almış oldukları bütün zorunlu ve seçimlik derslerin her birine, toplam saatleri itibariyle en az % 70 oranında devam etmek zorundadır.
(2) Öğrenciler devam zorunluluğuna uymadıkları derslerin yarıyıl sonu ile bütünleme sınavlarına girme hakkını elde edemez ve o derste yaptıkları yarıyıl içi çalışmaları ile aldıkları notlar geçersiz sayılır.
(3) Derslere devam yükümlülüğünü yerine getirip, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında başarısız olan öğrencilerden, o dersi aldıkları daha sonraki yarıyıllarda devam zorunluluğu aranmaz.
(4) Öğrencilerin devam durumlarının denetimi, ilgili öğretim elemanları tarafından yapılır. Devam durumunu gösteren listeler, yarıyılın son ders gününü izleyen üç gün içerisinde Fakülte Sekreterliğine teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarıyıl İçi Çalışmaları, Sınavlar ve Başarı Değerlendirme

Başarı değerlendirme yöntemi
MADDE 15 – (1) Öğretim elemanları her yarıyıl başında ilk iki hafta içinde, verdikleri dersin başarı değerlendirme yöntemini belirleyerek Fakülte Sekreterliğine yazılı olarak bildirir.
(2) Başarı değerlendirme yöntemi belirlenirken ilgili dersin içeriğinin yanında; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, en az ve en çok sayısı ve bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen sınırlar içinde, yarıyıl içi çalışmalarıyla, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınacak notların, o dersin yarıyıl sonu başarı notuna etkisi ile sınavların “yazılı” veya “yazılı ve sözlü” ya da “yazılıdan sonra belli şartlarla sözlü” şeklinde yapılacağı gösterilir.
(3) Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde Fakülte Sekreterliğine bildirilmeyen dersler için, bu Yönetmeliğin 16 ncı, 18 inci ve 22 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
(4) Fakülte Sekreterliği başarı değerlendirme yöntemlerini alışılmış usullerle öğrencilere duyurur.

Yarıyıl içi çalışmaları ve ara sınavlar
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi çalışmaları, ara sınav, ödev, araştırma-inceleme, sunum, kısa konu sınavı ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür.
(2) Ara sınavlar, her ders için bir yarıyılda en az bir defa yapılır. Ara sınavların gün ve saatleri sınavdan en az yedi gün önce, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenip öğrencilere ilan yoluyla duyurulur.
(3) Ara sınavlara yarıyıl başında o derse kaydolan öğrenciler katılır. Mazeretsiz olarak ara sınava girmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Ara sınav dışındaki yarıyıl içi çalışmalarını zamanında yapamayan veya bu çalışmalara katılamayan öğrencilerin mazeretlerini kabul veya reddetmek ilgili öğretim elemanının yetkisindedir.
(4) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamına giren öğrenciler, dersi yeniden aldıkları yarıyılda, yarıyıl içi çalışmalarına ve ara sınavlara katılmak zorundadırlar.

Mazeret sınavı
MADDE 17 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı bir nedene dayalı olarak, belirtilen tarihlerde ara sınava giremeyen öğrenciler için, sınavdan en az üç gün önce duyurulmak suretiyle, aynı yarıyıl içinde ilgili ders için mazeret sınavı açılabilir.
(2) Haklı nedenin, en geç ara sınavı izleyen veya engelin kalktığı andan itibaren üç iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunları ile ilgili mazeretlerin sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi şarttır.
(3) Ara sınavlar dışındaki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 18 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili derslerin programlandığı yarıyılın sonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan veya hakları olduğu halde bu sınavlara girmeyen öğrencilere bütünleme sınavı hakkı tanınır.
(2) Bu sınavların tarihleri Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve sınav programları, sınavların başlangıcından yarıyıl sonu sınavları için en az yedi gün, bütünleme sınavları için en az beş gün önce idarece ilan olunur.

Tek ders sınavı
MADDE 19 – (1) Mezuniyet durumuna gelmekle birlikte, başarısız olduğu tek ders nedeniyle mezuniyeti bir ya da iki yarıyıl gecikme durumunda olan öğrenciye, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, ilgili yarıyıla ait olan sınav hakkını, daha önce açılacak tek ders sınavında kullanma imkanı tanınabilir.
(2) Tek ders sınavı bu Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenecek ve sınav tarihinden en az beş gün önce duyurulacak gün ve saatte yapılır.
(3) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, ilgili dersten aldığı yarıyıl içi çalışma notu dikkate alınmaksızın, tek ders sınavından aldığı nota göre belirlenir.

Sınav kurulu ve sınav şekli
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili anabilim dalına mensup öğretim üyeleri, öğretim görevlileri veya okutmanlar tarafından yapılır. Bunların mazereti halinde Dekan sınav için başka öğretim elemanları görevlendirir.
(2) Ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, sınavların ilgili ders için belirlenen başarı değerlendirme yönteminde belirtilen diğer şekillerde yapılmasına, dersin öğretim elemanının başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.
(3) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle saklanır. Bu süre sonunda Dekanlıkça sınav belgeleri bir tutanak tutulmak suretiyle imha edilir.
(4) Engelli öğrencilerin sınavları sözlü olarak yapılabilir. Sözlü sınav olmak isteyen engelli öğrenci, sınavdan en geç bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurur. Bu başvurunun dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili öğrenci sınavın yapıldığı gün ve saatte, sorumlu öğretim elemanı tarafından sözlü sınava tabi tutulur. Bu sözlü sınav ve sonucu dersin sorumlu öğretim elemanının imzasının da bulunduğu bir tutanakla tespit edilerek diğer sınav sonuçlarıyla birlikte Dekanlığa teslim edilir; söz konusu tutanak sınav kağıtlarıyla birlikte saklanır.

Sınav programı, sınav kuralları ve sınavlarda disiplin
MADDE 21 – (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Dekanlık tarafından Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslar gözetilerek hazırlanan ve Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanan programa göre, öğrencilere ilan edilmiş gün ve saatlerde, bu işle görevlendirilmiş öğretim elemanlarının gözetiminde yapılır.
(2) Öğrencilerin sınavlara, sınav programına göre hazırlanan listelerdeki gün ve saatlerde girmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
(3) Sınav süresi ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında 3 (üç) saati geçmemek üzere sınavı yapan öğretim üyesince belirlenir. Bu süre içinde sınavı bitirmeyen öğrencilerin cevap kağıtları gözetmenler tarafından alınır.
(4) Sınavın başlamasından sonra, ilk 30 (otuz) dakika hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkamaz. Sınava geç kalan öğrenciler bu süreyi geçmemek veya sınav salonundan çıkan öğrenci olmaması kaydıyla sınava alınabilirler. Bir öğrencinin, zorlayıcı nedenlerle, geçici veya tamamen sınav salonundan çıkmak durumunda kalması hallerinde, sınav güvenliği ve soruların geç kalan öğrencilere aktarılmasını önlemek için, idare ve ilgili öğretim elemanları tarafından gereken önlemler alınır.
(5) Cevaplar, Fakültenin mühürlü kağıtlarına yazılır; kullanılacak sayfa sayısı ilgili dersin öğretim elemanlarınca sınırlandırılabilir. Aksi sınav soru kağıdında belirtilmedikçe, öğrenciler sınav sırasında hesap makinesi, bilgisayar, elektronik haberleşme araçları ile derslerle ilgili kitap, mevzuat, ders notu ve benzerlerini yanlarında bulunduramazlar.
(6) Sınav süresi bitiminde sınav cevap kağıdını görevli gözetmenlere teslim etmeyen, kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile yarıyıl içi çalışmalarında intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(7) Dekanlık, sınavlarda disiplini sağlamak amacıyla gerekli gördüğü diğer önlemleri alır.

Sınavlarda değerlendirme ve başarı notu
MADDE 22 – (1) Bir dersin başarı notu, ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır.
(2) Bütün değerlendirmelerde tam not 100’dür. Bir dersten başarılı sayılmak için, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notunun ve başarı notunun en az 50 olması şarttır.
(3) Başarı değerlendirme yönteminde yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirme yöntemi süresi içinde Fakülte Sekreterliğine bildirilmeyen derslerde başarı notu, ara sınav notunun veya birden fazla ara sınav yapılması halinde bunlardan alınan notların ortalamasının % 40′ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun % 60′ının toplamı esas alınarak belirlenir.
(4) Bu şekilde hesaplanan başarı notları öğretim elemanları tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve başarı notu 50 (elli)’nin üzerinde olan öğrencilerin sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak, harflerle ifade edilecek biçimde, başarı notuna dönüştürülür. Harfli başarı notları ve bunların katsayısal değerleri aşağıdaki gibidir.

Başarı Notu Katsayı
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
F 0.00

(5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
(6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, dönem içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında, F notu işlemi görür.

Sınav sonucu ve sınav sonucuna itiraz
MADDE 23 – (1) Sınav sonuç listeleri ilgili öğretim elemanları tarafından süresi içinde hazırlanarak, Üniversitenin veya Fakültenin yetkili organları tarafından belirlenen şekilde ilan edilir.
(2) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç gün içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak, sınav kağıtlarının maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilir.
(3) Dekanlık, itiraz edilen her sınav için ilgili anabilim dalının öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon oluşturur. Anabilim dalında yeter sayıda öğretim üyesi yoksa bu komisyon, ilgili sınavı yapan öğretim üyesi ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından oluşturulur. Komisyon itiraz edilen sınav kağıtlarını yeniden inceler, sonucu en geç on gün içinde Dekanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diplomalar ve Diploma Eki

Diplomalar
MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilerden ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kaydını sildirenlere veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması ve diploma eki verilir.
(2) Fakülte öğretim programında yer alan 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik derslere devam edip, bunların tümünden bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre başarılı olarak lisans programını tamamlayan öğrencilere, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir.

Diploma eki ve diploma yerine geçen belgeler
MADDE 25 – (1) Diploma ekinde yer alan ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin AKTS kredileriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı AKTS kredisi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(2) Öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomasını kaybeden öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine göre duplikata verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatay ve Dikey Geçişler, Öğrenci Değişim Programları

Üniversite içi yatay geçiş
MADDE 26 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, Üniversitenin hangi fakülteleri ya da bölümlerinden yatay geçiş yapılabileceğini ve kontenjanları tespit ederek Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunar. Üniversitenin diğer fakültelerinden Hukuk Fakültesinin sadece üçüncü yarıyılına yatay geçiş yapılabilir.
(2) Yatay geçiş talebiyle yapılan başvurular, Dekanlık tarafından oluşturulacak komisyon tarafından, adayın fakültesinde almış olduğu hukuk dersleri, bu derslerdeki başarı durumu, genel not ortalaması ve üniversiteye girişte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavda hukuk fakültesine giriş puan türündeki sıralaması dikkate alınmak suretiyle hazırlanan rapora dayanarak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır. Bu kararda var ise, öğrencinin sorumlu tutulduğu önceki yarıyılların dersleri de fark dersleri olarak belirtilir.
(3) Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrenciler için, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen fark derslerine devam zorunluluğu yoktur. Bunlar, söz konusu derslerin ara sınavları ile yarıyıl içi çalışmalarından muaf tutulurlar ve bu Yönetmelikte düzenlenen yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına, yine bu Yönetmelikte belirtilen koşullarla katılırlar. Bu öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersin sınav notunun en az 50 olması şarttır. Bu not, öğrencinin başarı notu olarak kabul edilir.

Başka yükseköğretim kurumlarından yatay ve dikey geçişler
MADDE 27 – (1) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılabilmesi için;
a) Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kontenjan belirlenmiş ve ilan edilmiş olması,
b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin;
1) Önceki yıl içerisinde Fransızcaya dayalı olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda okuduğu sınıfın bütün derslerinde başarılı olması,
2) Ders konularının ve içeriklerinin en az % 80 oranında benzer olması,
3) Not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması veya eşdeğer düzeyde bulunması
gerekir.
(2) Fakültenin sadece üçüncü yarıyılına Fransızca öğretim veren hukuk fakültelerinden yatay geçiş yapılabilir.
(3) Fakülteye başka yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş talebiyle gelen başvurular, uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uyarınca incelenip değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Fakülteye yatay geçiş Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.
(5) Fakülteye Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarından dikey geçişle öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavla belirlenir. Bu şekilde Fakülteye yerleştirilenler hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 28 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları çerçevesinde, yurtdışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki hukuk fakültesi öğrencilerinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir.
(2) Bu öğrenim imkanları öğrencilere, Dekanlık tarafından, başvuru süresi belirtilerek duyurulur. Fakülte Yönetim Kurulu, süresinde yapılan başvuruları dosya üzerinden, esas olarak, öğrencinin başarı durumu ile yabancı dil düzeyini dikkate alarak inceler ve adayların yeterli olup olmadığına ve yeterli adaylardan hangilerinin öğrenci değişim programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelerden hangisine gönderileceğine karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu bu seçimi yaparken gerektiğinde adaylar veya adayların bir kısmı ile mülakat yapabilir.
(3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki karşılıklarının neler olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki not ortalamasının belirlenmesinde bu dersler karşılığı gösterilen dersler ve bu derslerde alınan notlar esas alınır.
(4) Öğrenci değişimi uygulamasında, iki program arasında bire bir denklik aranmaz ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi programı esas alındığında eksik ders kalması halinde başarılı öğrenciye ayrıca ek ders alma ya da sınava girme yükümlülüğü yüklenmez.
(5) Öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden birine gönderilen öğrenciler, söz konusu üniversitelerde öğrenim gördükleri yarıyıl ya da yarıyıllara karşılık geldiği Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılan yarıyıl ya da yarıyılları Fakültede de başarmış sayılır. Söz konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir.
(6) Öğrenci değişim programları çerçevesinde bir yabancı üniversitede geçirilen süreler öğrenim süresine dahildir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı öncesinde Fakülteye kayıt yaptırmış öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması, bir öğrenci tarafından alınan tüm derslerin başarı notu katsayı değerlerinin, bu derslerin haftalık kredi saatleriyle çarpılmasıyla elde edilen toplamın, öğrencinin aldığı haftalık kredi toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibak sorunları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.