Amaç ve Kapsam

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı Galatasaray Üniversitesinin Fakültelerindeki öğrencilerin,ilke olarak ileri orta düzey (upper –Intermediate ) İngilizce bilgisine sahip olarak mezun olmalarını hedefleyen İngilizce öğretimine ilişkin esasları belirlemektir.

Yetki ve Sorumluluk

Madde 2 – İngilizce öğretim bu yönetmelik çerçevesinde Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülür.

Rektör, İngilizce öğretimin yürütülmesini sağlamak üzere bir öğretim üyesini İngilizce Bölüm Başkanı olarak görevlendirebilir. Bölüm Başkanı, İngilizce öğretim elemanlarından birini Akademik Koordinatör, bir diğerini de İdari Koordinatör olarak görevlendirebilir. Akademik Koordinatör, İngilizce öğretimine ilişkin akademik programın hazırlanmasından, İdari Koordinatör ise İngilizce Bölümünün tüm idari işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

İngilizce Öğretimin Zorunluluğu ve Yeterlik

Madde 3 – “Fransızca Hazırlık” sınıfı dışında, Galatasaray Üniversitesindeki Fakültelerde İngilizce öğretim zorunludur.

Her öğrenim yılı başında İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından İngilizce Yeterlik Sınavı yapılır.Yeterlik sınavına, istemeleri halinde, Galatasaray Üniversitesinin herhangi bir Fakültesine yeni kaydolmuş öğrenciler, “Fransızca Hazırlık” sınıfından muaf tutulmuş olmak koşuluyla katılabilirler.”Fransızca Hazırlık” sınıfı okumak durumunda olan öğrenciler, ancak, bu sınıfta başarılı olduktan sonra “ İleri Fransızca ve Sosyal Bilimlere Giriş” sınıfına başlayacakları öğrenim yılı başında yapılacak yeterlik sınavına katılabilirler. En son girdiği düzey belirleme sınavında yerleştirildiği düzeyi başarıyla geçmiş olan öğrencilerin yeterlik sınavına girme hakkı saklıdır.

Yeterlik sınavından 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler İngilizce öğretimden muaf tutulur. Uluslararası standart sınavlardan geçerli bir sonuç belgesi olan öğrenciler de, Bölüm Başkanlığının kararı ile İngilizce öğretiminden muaf tutulabilirler.Hangi Uluslararası standart sınavların yeterlik için geçerli olacağı ve bu sınavlarda öğrencinin muaf tutulabilmesini sağlayabilecek en az notun ne olacağı İngilizce Bölüm Başkanlığının önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Düzey Belirleme Sınavı

Madde 4 – Yeterlik sınavına girmeyen veya bu sınava giripde, sınavda 100 tam not üzerinden en fazla 69 almış bulunanlar düzey belirleme sınavına girmek zorundadırlar.En son girdiği düzey belirleme sınavında yerleştirildiği düzeyi başarıyla geçmiş olan öğrencilerden yeterlik sınavına girip de başarısız olanlar yeniden düzey belirleme sınavına girimezler.

Düzey belirleme sınavına giren öğrenciler, sınav sonuçlarına göre bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirlenen üç düzeyden birine yerleştirilir.

İngilizce öğretimin Düzenlenmesi

Madde 5 – İngilizce öğretim temel olarak üç düzeyden oluşur :

Birinci düzey: Başlangıç (Elementary)

İkinci düzey: Orta (Intermediate)

Üçüncü düzey: İleri Orta (Upper Intermediate)

İleri orta düzeyi başarıyla bitiren öğrenciler İngilizce öğretimi tamamlamış sayılırlar.Bu öğrencilere İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından bir başarı belgesi verilir ve mezuniyet belgelerine bitirdikleri İngilizce düzeyleri yazılır.

İngilizce Bölümü, İngilizce öğretimi başarıyla tamamlamış olan ve /veya yeterlik sınavı sonucuna göre başarılı sayılan öğrencilere, istemleri üzerine, İleri İngilizce (Advanced English). TOEFL. ESP ( Mesleki İngilizce) ve İngilizce’yi daha fazla geliştirmeyi sağlayacak nitelikte çeşitli eğitim programları düzenleyebilir. İsteğe bağlı bu eğitim programlarına katılan ve başarılı olan öğrencilere İngilizce Bölümü tarafından bir başarı belgesi verilir.

Galatasaray Üniversitesinin Fakültelerindeki öğrencilerin hangi sınıfa kadar ve haftada toplam kaç saat İngilizce ders izleyeceklerini Üniversite Yönetim Kurulu belirler. İngilizce Bölüm Başkanlığı bu belirlemelere göre İngilizce öğretimini programlar.

Derslere Devam

Madde 6 – Öğrencilerin, bir öğrenim yılında tüm derslerin ve diğer çalışmaların en az % 70’ine katılmış olmaları gerekir.

Devamın denetimini ilgili öğretim elemanları sağlar, devam listeleri son ders gününü izleyen 3 gün içinde İngilizce Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

Öğrencilerden devam zorunluluğu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler bulundukları düzeyde başarısız sayılır. Bu öğrenciler, izleyen öğrenim yılında, bulundukları düzeyi tekrar etmek zorundadırlar ve yeterlik sınavına katılamazlar.

Ara Sınavla, Yıl sonu ve Bütünleme Sınavları

Madde 7 – İngilizce öğretiminde her düzey için bir öğrenim yılında, bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere, en az iki ara sınav ve bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Sınavların yapılacağı gün, yer ve saatler, İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve sınavlardan en az onbeş gün önce ilan edilir.

Mazeretsiz olarak sınavlara girmeyen öğrenci, girmediği sınavlardan sıfır( 0 ) almış sayılır.İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen haklı bir nedenle sınavlara katılamayan öğrenciler için en az 5 gün önceden duyrulmak suretiyle mazeret sınavı yapılır. Haklı nedenin en geç sınavı izleyen veya engelin kaktığı üç iş günü içinde İngilizce Bölüm Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Sağlık sorunu ile ilgili mazeretlerin tam teşekküllü Devlet hastanelerinin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

Sınavlarda Değerlendirme ve Başarı Notu

Madde 8 – Bütün değerlendirmelerde tam not 100’ dür.

Başarı notu, ara sınav notları ortalamasının % 50 si ile yıl sonu veya bütünleme sınavlarında alınan notun % 50 sinin toplamı esas alınarak belirlenir. Başarı notunun hesaplanmasında buçuklu notlar tama yükseltilir.

Öğrencinin başarılı sayılması için, bu maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen başarı notunun ve başarı notunun hesabında dikkate alınan yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 50 olması şarttır.

Düzey Atlama

Madde 9 – Birinci arasınavında 100 tam not üzerinden en az 75 alan öğrenci, ilgili öğretim elamanının onayı ile bir üst düzeye yerleştirilebilir. Aynı durumdaki İleri Orta düzey öğrencisi ise ilgili öğretim elamanının onayı ile İngilizce öğretimini tamamlamış sayılır.

Öngörülmemiş Hususlar

Madde 10 – Bu yönetmelikte öngörülmemiş hususlarda, İngilizce Bölüm Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Geçiçi Madde 1 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İngilizce öğrenimine devam eden öğrencilerden mezun olma durumuna geldikleri halde İleri Orta düzeyi tamamlayamamış olanlar İngilizce BölümBaşkanlığı tarafından yapılacak sınava girerler. Bu sınavda başarılı olanlar İleri Orta düzeyi tamamlamış sayılırlar; başarısız olanlar ise en son bitirdikleri düzeyden mezun edilirler ve transkriptlerinde bu düzey gösterilir.

Yürürlük

Madde 11 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – Bu yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.