MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (62) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“62) Uzak Sefer: Yakın kıyısal sefer bölgesi sınırları aşılarak yapılan seferleri,”

“63) Gemiadamı Yeterlik Belgesi: Gemiadamının gemideki görev ve yetkisi ile bunların sınırlarını gösteren, gemiadamı cüzdanının içerisinde yer alan veya gemiadamlarının kimlik bilgilerini de içerecek şekilde gemiadamları belgesi adı altında bağımsız bir belge olarak düzenlenen, şekli idare tarafından belirlenmiş yeterlik belgesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zabitan sınıfı gemiadamlarının yazılı sınavları, GASM tarafından yılda en az üç defa olmak şartıyla her yılın Ocak ayında İdarece tespit ve ilan edilen tarihlerde; İnternet ortamında bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınavları herhangi bir tarihe bağlı olmaksızın randevu yöntemi ile GASM Kurulu tarafından belirlenecek merkez veya merkezlerde; Balıkçı gemisi kaptanı sınavları ise zabitan sınıfı gemiadamları sınavlarına ilave olarak İdarenin öngördüğü yer ve tarihlerde GASM tarafından yapılır. ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Gemiadamları cüzdanının ilgili bölümlerinin onaylı fotokopisi (ilk kez gemiadamı olmak için başvuranlar ile liman veya kabotaj sefer bölgelerinde çalışan gemiadamlarından istenmez)”,

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Yazılı ve bilgisayarda yapılan çevrimiçi sınav soruları,
1) Çoktan seçmeli,
2) Doğru-yanlış belirtmeli,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Gemiadamları sınavları için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sorularının seçimi; GASM sınav komisyonları tarafından, konunun bütününü kapsayacak ve alt konular arasında dengeli dağılımı sağlayacak biçimde, 36 ncı maddede belirtilen soru bankasından rasgele çekim yöntemi uygulanarak yapılır. İdare tarafından soru seçme ve sınav yönetimi otomasyonunun kurulduğu yerlerde, çevrim içi ve yazılı sınav sorularının seçimi, sınav yazılımı tarafından gerçekleştirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden;
a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız “Gemiadamı Yeterlik Belgesi”,
b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesini de içeren “Gemiadamı Cüzdan”ı, İdare tarafından verilir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kendilerine 51 inci maddede belirtilen yeterliklerine uygun olarak gemiadamı cüzdanı düzenlenmiş olan yakınkıyısal sefer ve uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına “gemiadamı cüzdanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya gemiadamı yeterlik belgesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 75 – Başvurulan liman başkanlığı, durumu bu Yönetmelik hükümlerine uygun olanlar için gerekli belgelerin tümünü içeren bir gemiadamı liman sicil dosyası düzenler ve bağlısı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, durumu gemiadamı olmaya uygun olanları, o liman başkanlığı için düzenlediği gemiadamları bölge kütük defterine kayıt ederek gemiadamına düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi veya gemiadamı cüzdanını, talep sahibine verilmek üzere ilgili liman başkanlığına gönderir. Liman başkanlığı, gemiadamı liman kütük defterine kayıt eder ve Türk Gemiadamları Kütüğü kayıt harcını alarak, gemiadamının kendisine veya kanuni vekiline/temsilcisine imza karşılığı teslim eder. İmzalanan tesellüm belgesi gemiadamının liman sicil dosyasına konur. Gemiadamının farklı limanda kayıtlı olması durumunda tesellüm belgesi işlemi yapan bölge müdürlüğüne gönderilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 80 – Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen, 51 inci maddede belirtilen yeterlik seviyesine göre gemiadamı cüzdanı alacak olan gemiadamına, harcı alındıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından gemiadamı yeterlik belgesini de içerecek şekilde düzenlenen, fotoğraflı ve Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş beş yıl süreli gemiadamı cüzdanı verilir.

Gemiadamı cüzdanı düzenlenmesi zorunlu olmayan yeterliklerdeki gemiadamlarından balıkçı ve tayfa sınıfında olanlar için süresiz, diğerleri için ise beş yıl süreli, kimlik bilgilerini de içeren fotoğraflı Gemiadamları Belgesi adı altında düzenlenen gemiadamı yeterlik belgesi verilir.

Kaptan, güverte, makina ve telsiz zabiti sınıfı yeterlikler Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünce diğer yeterlikler ise bölge müdürlüklerince düzenlenir. İdare, teknik ve idari altyapısı uygun olan bölge müdürlüklerine gemiadamı yeterlik belgesi düzenleme yetkisini devredebilir.

Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Yeni gemiadamı yeterlik belgesi verilirken, eskisi geri alınarak iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir. Gemiadamı Yeterlik Belgesi gemiadamı cüzdanına kayıtlı olan gemiadamlarının, eski yeterliklerinin yeraldığı cüzdan sayfası iptal kaşesi ile iptal edildikten sonra gemiadamının hak kazandığı yeni yeterlik belgesi gemiadamı cüzdanının yeni bir sayfasına işlenir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 83 – Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olan gemiadamlarından;
a) Gemiadamı olmaktan vazgeçenler; bu isteklerini herhangi bir liman başkanlığına bir dilekçe ile bildirirler. Liman başkanlığı bu dilekçe ile gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesini gemiadamının Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, ilgilinin gemiadamı olmaktan vazgeçtiğini gemiadamları bölge kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı sicil dosyasına koyar. İlgilinin gemiadamı yeterlik belgesi, iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.
b) Ölen gemiadamlarının gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgeleri; gemi kaptanı, donatanı ya da ailesi tarafından en yakın liman başkanlığına teslim edilir. Liman başkanlığı, gemiadamının gemiadamı yeterlik belgesi ile varsa gemiadamı cüzdanını Türk Denizci Kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Bölge müdürlüğü, gemiadamının öldüğünü gemiadamları bölge kütük defterine kayıt eder ve varsa gemiadamı cüzdanını gemiadamı bölge sicil dosyasına koyar. Ölen gemiadamının gemiadamı yeterlik belgesi, iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.
c) Gemiadamı cüzdanı veya gemiadamı yeterlik belgesini kaybeden gemiadamı bir dilekçe ekinde nüfus cüzdanının örneği ile birlikte kayıtlı olduğu sicil limanına başvurur. Liman başkanlığı, gemiadamının Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturması ve eğer süresi dolmuşsa sağlık yoklamasını yaptırarak belgelerini, dört adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı örneğini gemiadamları kütüğüne kayıtlı olduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesi düzenlenmesi ve ilgiliye teslimi bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılır.
ç) Gemiadamı cüzdanı ve/veya gemiadamı yeterlik belgesinin kullanılamayacak ölçüde eskimesi ya da yıpranması durumunda Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları dışında (c) bendinde belirtilen tüm işlemler aynen yapılarak gemiadamının gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi yenilenir.
d) Bu Yönetmeliğin üçüncü kısım birinci bölümünde belirtilen belgelerini kaybeden gemiadamları kayıp ilanı ile, kayıtlı olduğu sicil liman başkanlıklarına başvurarak kaybettikleri belgelerini yenilerler.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EK MADDE 2 – Bulundukları yeterlik belgesi ile iki yıl deniz hizmeti ibraz etmek ve KPDS’den en az altmış puan almak veya TOEFL sınavından en az yüzyetmiş puan (eski sistemde dörtyüzseksenbeş puan) almak veya IELTS sınavından en az 5,5 veya ÜDS sınavından en az altmış puan almak şartıyla;
a) Vardiya zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya zabiti,
b) Makine zabiti yeterliği olanlar uzakyol vardiya makinisti,
c) Birinci zabit yeterliği olanlar uzakyol birinci zabiti,
d) İkinci makinist yeterliği olanlar uzakyol ikinci makinist, yeterliğini sınavla alabilirler.

Bu madde kapsamında yeterlik belgesi talep edenler, Sözleşmede tanımlı ve bu Yönetmelikte öngörülen eğitimlerden;
a) Birinci zabit yeterliğinden uzakyol birinci zabiti yeterliğine geçenlerin A-II/2,
b) İkinci makinist yeterliğinden uzakyol ikinci makinist yeterliğine geçenlerin A-III/2, eğitimi aldıklarını belgelemeleri gerekir. Bu madde kapsamında yeterlik belgesi alanlar, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmünden yararlanamazlar.

MADDE 13 – Aynı yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.