BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjan belirleme, başvuru koşulları, sınav, tercih işlemleri ile değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 34 ncü maddesi ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli toplantılarında bazı maddeleri değiştirilen ve en son Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16/07/2014 tarihli toplantısında bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;


a) Aday: Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlerin lisans programlarına başvuran yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciyi,

b) Akademik takvim: Her eğitim-öğretim yılı için Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılarak ilan edilen ve öğretim yılının akışını gösteren takvimi,

c) Birim: Bir lisans programı yürüten Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı fakülteyi, fakülteye bağlı bölümü,

ç) DELF B2: Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen B2 düzeyinde resmî dil diplomasını,

d) Eğitimin Fransızca Yapıldığı Ortaöğretim Kurumu: Eğitim dili Fransızca olan veya ağırlıklı olarak Fransızca eğitim yapılan (Fransızca dil dersi hariç) ortaöğretim kurumunu,

e) GSÜYÖSYS: Bu Yönerge kapsamında Galatasaray Üniversitesi lisans programlarına kayıt hakkı kazanacak öğrencilerin belirlenmesi için her yıl Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenecek “Galatasaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”nı,

f) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

g) Lisans programı: Lisans düzeyindeki diploma programını,

ğ) Öğrenci: Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı birimlere kayıt hakkı kazanarak kaydı yapılan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenciyi,

h) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,

ı) Rektörlük: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

k) Yönetim Kurulu: Galatasaray Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

GSÜYÖSYS Takvimi, Duyurulması

MADDE 5 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için Üniversite’ye bağlı birimlerin lisans programlarına yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü GSÜYÖSYS sonucuna göre gerçekleştirilir.

(2) GSÜYÖSYS’na başvuru süresi ile sınav ve değerlendirme tarihleri her yıl akademik takvimde belirlenir.

(3) GSÜYÖSYS başvuru tarihleri, başvuru koşulları, GSÜYÖSYS’nın yapılış şekli, içeriği ve tarihi, başvuru sırasında ibrazı zorunlu belgeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan kontenjanlar ile diğer bilgiler akademik takvimde belirlenen tarihlerde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

Kontenjan

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılı için GSÜYÖSYS sonucuna göre Üniversite’ye bağlı birimlerin lisans programlarına kabul edilecek yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ile varsa özel koşullar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

(2) Üniversite ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Belirlenen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, başvuru olmayan veya dolmayan kontenjanların diğer lisans program kontenjanlarına aktarılması Üniversite Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

GSÜYÖSYS Komisyonu

MADDE 7 – (1) GSÜYÖSYS, her eğitim öğretim yılı için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanan GSÜYÖSYS Komisyonu tarafından yürütülür ve uygulanır. GSÜYÖSYS Komisyonu gerekli gördüğü takdirde alt çalışma grupları oluşturur.

(2) GSÜYÖSYS’nın koordinasyonu, soruları, süresi, değerlendirilmesi, adayların tercih işlemlerine göre yerleştirilmesi GSÜYÖSYS Komisyonu kararları ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilir.

GSÜYÖSYS’na Başvuru Koşulları

MADDE 8 – (1) Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği lisans programlarına lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar başvurabilir.

(2) GSÜYÖSYS’na başvuran adaylarda aşağıda belirtilen koşullar aranır:

a) Sahip olunan uyruk açısından:

1- Yabancı uyruklu olanlar,

2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk Vatandaşıdır” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar vardır.),

3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,

4- a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğretimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

b) GSÜYÖSYS’na başvuruda geçerli olan sınavlar, mezuniyet belgeleri ve taban puanları açısından:

1- Adayın, başvurduğu program türüne göre, Üniversite web sayfasında listelenen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan belirtilen asgari puanları veya lise mezuniyet derecesini/diploma notunu almış olması. Lise diploması veya not döküm belgesinde (transkript) diploma notu belirtilmemiş olan adayların başvuruları kabul edilmez. Başvuru sırasında henüz mezuniyet belgesini almamış olan lise son sınıfta okuyan adayların başvurusu koşullu olarak kabul edilir.

2- GSÜYÖSYS’na başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınan üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavların (SAT gibi) geçerlik süresi iki yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan diplomaların (GCEAL, IB Diploma, Bakalorya gibi) veya lise mezuniyet derecelerinin/diploma notlarının geçerlik sürelerinde herhangi bir sınırlama yoktur.

3- GSÜYÖSYS’na başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınacak üniversite giriş sınavı niteliğindeki sınavlar ve diplomalar ile başvuruların değerlendirmeye alınması için bu sınav veya diploma notlarından alınması gereken en az puanlar her yıl Komisyon tarafından önerilmek suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir ve üniversite web sayfasında duyurulur.

c) Üniversiteye bağlı birimlerde öğrenimini sürdürmeye yeterli Fransızca dil bilgisine sahip olduğunu kanıtlayan DELF B2 belgesine sahip olmak (en az son üç yılında Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitimin Fransızca yapıldığı ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hariç),

(3) Aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip adayların başvurusu kabul edilmez:

a) Sahip olunan uyruk açısından:

1- TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2- KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç),

3- Doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

4- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç ),

5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklular veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular,

b) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar.

GSÜYÖSYS’na Başvuru Esasları

MADDE 9 – (1) GSÜYÖSYS’na katılmak isteyen her aday, Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, akademik takvimde belirtilen ve Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihler arasında başvurmak zorundadır. İlanda belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla (e-posta hariç) veya şahsen yapılır. GSÜYÖSYS’na başvuru için gerekli belgeleri son başvuru gününe kadar Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bu Yönergenin 10 uncu maddesine uygun şekilde ve eksiksiz olarak teslim edemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.

Başvurularını posta yolu ile yapacak olan adayların başvuru sırasında teslim edilmesi zorunlu belgeleri son başvuru tarihine kadar Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmaları zorunludur. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz ve aday GSÜYÖSYS’na katılamaz.

(3) Başvurulan Üniversiteye bağlı birimde öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olmak ve bu konuda ilgili başvuru dönemine ilişkin ilanda belirtilen maddi güvence miktarını karşılayabileceğini belgelemek. Geçim güvencesi miktarı ve belgelenme şekli Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Adayların GSÜYÖSYS’na katılma koşullarına sahip olup olmadıkları GSÜYÖSYS Komisyonu tarafından incelenir. GSÜYÖSYS Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda, bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen koşullara sahip olup da GSÜYÖSYS’na başvuru belgelerini bu Yönergenin 10 uncu maddesine uygun şekilde ve eksiksiz teslim ettiği anlaşılan adaylar GSÜYÖSYS’na alınırlar. GSÜYÖSYS’na katılacak adayların listesi Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

GSÜYÖSYS’na Başvuru İçin Gerekli Belgeler

MADDE 10 – (1) GSÜYÖSYS’na başvuru için Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

a) Aday tarafından doldurulan Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuru formu,

b) TC uyruklu adayların nüfus kayıt örneğinin nüfus müdürlükleri, noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

c) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının birer örneği ile bunların Türkçe tercümesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

ç) Doğumla TC uyruklu olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda, adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği,

d) Doğumla TC uyruklu olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

e) Doğumla yabancı uyruklu olup da daha sonra TC uyrukluğuna da geçmek suretiyle çift uyruklu olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyrukluğuna ve Türk uyrukluğuna ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyrukluğuna geçiş tarihini belirtir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı birer örneği,

f) Adayın, başvurduğu program türüne göre, Üniversite web sayfasında ilan edilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

g) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

ğ) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

h) Yurtdışında Türk dış temsilciliklerinden, yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren belgenin Türk dış temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylı örneği. Lise son sınıfta olan ve lise diplomasını henüz almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile bu belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

ı) KKTC uyruklu olup da; bu Yönergenin 8.(2). a.5 inci maddesi uyarınca GSÜYÖSYS’na kabul edilebilecek olan KKTC’de ortaöğretimini tamamlayan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

i) KKTC uyruklu olup da; bu Yönergenin 8.(2). a.5 inci maddesi uyarınca GSÜYÖSYS’na kabul edilebilecek olan 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği veya GCE AL sınav sonucuna sahip olacağını kanıtlayan belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

j) Uyruğuna bakılmaksızın, adayın Fransızca dil bilgisini gösteren DELF sınavı sonucu aldığı en az B2 düzeyi belgesinin onaylı bir örneği (en az son üç yılında Fransızcanın resmi dil olarak konuşulduğu bir ülkede, eğitimin Fransızca yapıldığı ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hariç),

k) Adayın, varsa Türkçe yeterlik belgesinin onaylı bir örneği,

l) İki adet vesikalık fotoğraf,

m) Adayın öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu gösterir belge,

(2) GSÜYÖSYS’na başvuru için Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilen belgelerin onaylı örnekleri ile onaylı Türkçe tercümeleri hiçbir halde adaylara geri verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kabulü ve Kayıt Hakkı

Alan Tercih İşlemi

MADDE 11 – (1) Bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyan adaylar GSÜYÖSYS’na başvuru sırasında doldurdukları başvuru formunda, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavında uygulanan puan türüne göre sayısal, sosyal veya eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan lisans programları ile ilgili alan tercih işlemini yaparlar.

GSÜYÖSYS’nın Uygulanması

MADDE 12 – (1) GSÜYÖSYS bir seçme ve yerleştirme sınavı olup tercih ettikleri lisans programlarına göre kayıt hakkı kazanacak yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencileri belirlemek amacıyla GSÜYÖSYS Komisyonu tarafından düzenlenir. Her yıl GSÜYÖSYS ile ilgili sınav taban puanları ve öğrenci kontenjanları Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(2) GSÜYÖSYS sözel ve sayısal sorulardan oluşur ve yılda bir kez iki aşamalı olarak yapılır.

(3) Sadece Sayısal Bilimler sınavını seçen adaylar, ilgili bölümlerin arasından en çok iki tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercih işleme konulmaz.

Sadece Sosyal Bilimler sınavını seçen adaylar, ilgili fakülte ve bölümlerin arasından en çok beş tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden seçilemez. Aksi takdirde bu tercih işleme konulmaz.

Sayısal Bilimler ve Sosyal Bilimler sınavlarının her ikisini de seçen adaylar, ikisi Sayısal Bilimler aşamasından, beşi Sosyal Bilimler aşamasından olmak üzere en çok yedi tercih yapabilirler. Ancak seçilen bir bölüm diğer bir tercihte yeniden belirtilemez. Aksi takdirde bu tercih işleme konulmaz.

Adaylar, öğrenim görmek istedikleri lisans programlarına ait tercihlerini, başvuru sırasında başvuru formu üzerinde işaretlerler.

(4) Aday, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci kontenjanlarıyla sınırlı olarak GSÜYÖSYS başarı puanı ve tercih sırasına uygun bir lisans programına yerleştirilir.

Sonuçların Açıklanması ve Kayıt Hakkı

MADDE 13 – (1) GSÜYÖSYS sonucuna göre oluşturulan ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen listeler Üniversitenin web sayfasında ilan edilir ve kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere yazılı olarak bildirilir.

(2) GSÜYÖSYS sonucuna göre Üniversite’ye bağlı bir lisans programına kayıt hakkı kazanan adayın bu hakkı sınav tarihini izleyen ilk eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir. Kesin kayıtlar Üniversitenin web sayfasında ilan edilen tarihlerde yapılır. Süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanlar hakkını kaybetmiş sayılır.

(3) GSÜYÖSYS sonucu başarılı olarak Üniversite’ye bağlı lisans programlarından birine kesin kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim meşruhatlı vize almaları için Rektörlük tarafından kabul mektubu verilir.

(4) GSÜYÖSYS’na başvuru, yerleştirme ve kesin kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 14 – (1) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Adayın bu Yönergenin 10.maddesi uyarınca GSÜYÖSYS’na başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na onaylı örneklerini teslim ettiği belgelerin asılları (sadece pasaport ve resmi kimlik belgesi hariç),

Ancak aday kayıt sırasında pasaport ve resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak zorunda olup, talep edildiği takdirde bu belgelerin aslını kayıt sırasında göstermek zorundadır.

b) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak Öğrenci vizesi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde bulunan adayların bu statülerini tevsik eden resmi belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

c) GSÜYÖSYS sonuç belgesi,

ç) İkametgah belgesi. Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi şarttır.

d) Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,

g) Türkiye’de geçerli sağlık sigortasının bulunduğunu gösterir belge,

(2) Türk Soy Belgesi sahibi olanlar kayıt sırasında bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Belgenin daha sonra ibraz edilmesi öğrencinin kesin kayıt esnasındaki statüsünü değiştirmez.

(3) Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Aksi halde adayın başvurusu koşullu kabul edilir.

Sağlık Sigortası

MADDE 15 – (1) Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları kapsamında Üniversiteye bağlı bir lisans programına kabul edilen öğrenciler öğrenimleri boyunca Türkiye’de geçerli sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Türkçe Yeterlik Düzeyi

MADDE 16 – (1) Üniversiteye bağlı bir lisans programına yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren merkezlerden alınan ve adayın başarılı olduğunu ispatlayan bir belgeye göre belirlenir.

(2) Türkçe yeterlilik düzeyi değerlendirilmesi:

a) (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrencinin, kayıt hakkı kazandığı lisans programına kaydı yapılır ve öğrenci öğrenimine başlar.


b) (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Öğrencinin Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı lisans programına kaydı yapılır ve öğrenci öğrenimine başlar. Ancak öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (A) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B) düzeyinde olanlar dil düzeyini (A) seviyesine çıkarıncaya kadar öğrenimine devam edemezler, bu süre boyunca kayıtları dondurulur.


c) (C) Düzeyi: Türkçe düzeyi hiç yoktur ya da yetersizdir. Bu durumda olanların, kayıt hakkı kazandıkları lisans programına kayıt hakları saklı kalmak üzere Türkçe düzeylerini (B) düzeyine yükseltmeleri öğrenimlerine başlamaları için zorunludur. Türkçe düzeyini (B) düzeyine yükselttiğini belgeleyen öğrenciler hakkında (b) bendi


hükmü uygulanır.

(3) Türkçe Dil Yeterlilik Düzeylerinin Avrupa Dil Portfolyosu Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri (ADP) karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ ADP TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYİ AÇIKLAMALAR
A C1 Türkçesi yeterli
B B2 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
B B1 Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir
C A2 Türkçesi yetersiz
C A1 Türkçesi hiç yok

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 18 – (1) Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından 21.02.2013 tarih ve 13/05 sayılı toplantıda alınan 3 numaralı kararla yürürlüğe giren Galatasaray Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulünde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, Galatasaray Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönergeyi Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.