Üniversitemiz Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin alınan karar aşağıda yer almaktadır:

COVID-19 salgını nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemizdeki eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin yöntemler değerlendirilerek;

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli ve 11439 sayılı yazısı dikkate alınarak ve COVID-19 salgınının seyri gözetilerek, yüz yüze yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin dersliklerde, laboratuvarlarda ve sosyal alanlarda toplu halde bir arada bulunmasının birey ve toplum sağlığı açısından oluşturacağı risklerin devam ettiği anlaşıldığından, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarındaki teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi (online) olarak yapılmasına,
  • Stajlar, tez izleme, tez savunma vb. diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin, azami dikkatin gösterilmesi ve gerekli önlemlerin alınması koşuluyla yüz yüze yapılabilmesine imkan sağlanarak COVID-19 salgınının seyrine göre hangi yöntemlerle yapılacağına ilişkin kararların ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu tarafından alınmasına,
  • Ara sınavlar ve diğer yarıyıl içi çalışmaların süreç odaklı olarak çevrim içi ve/veya dijital ortamda ödev, proje vb. yöntemlerle gerçekleştirilmesine, final ve bütünleme sınavlarının uygulanma yönteminin ise COVID-19 salgınının seyrine göre Mayıs ayının başında değerlendirilmesine,
  • Uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak derslerin, akademik birimlerin ilan ettikleri ders programlarındaki ders saatlerinde ve senkron olarak yapılmasına,
  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi (online) verilecek derslerin, yapılacak uygulamaların ve sınavların, 2914 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen ve fiilen yapılan faaliyetler olarak sayılmasına,
  • Öğrencilerimizin yerleşkemize girişlerde HES kodu ibraz ederek, derslikler, laboratuvarlar ve kütüphaneden kontrollü bir şekilde yararlanabilmesine,
  • Salgın endişesi nedeniyle eğitimlerine devam etmek istemeyen öğrencilerimizin, ilgili akademik birimlere yapacakları başvuruları üzerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı için kayıt dondurma haklarından yararlandırılmasına,
  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılına ilişkin bu toplantıda alınan kararların COVID-19 salgını koşullarındaki değişime bağlı olarak, Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumlarının kararları doğrultusunda yeniden değerlendirilebileceğine ve ilave kararlar alınabileceğine,

oy birliği ile karar verildi.