4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Bilgi edinme başvurusu, başvuruyu yapan kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda da yapılabilir.
  • Gerçek kişiler tarafından elektronik posta/faks yoluyla yapılacak başvuruların işleme konulabilmesi için aşağıda yer alan "Gerçek kişiler için bilgi edinme başvurusu formu"nda belirtilen "DOLDURULMASI ZORUNLU ALANLAR" mutlaka doldurulmalı ve form imzalanmalıdır.
  • Tüzel kişiler tarafından elektronik posta/faks yoluyla yapılacak başvuruların işleme konulabilmesi için aşağıda yer alan "Tüzel kişiler için bilgi edinme başvurusu formu"nda belirtilen "DOLDURULMASI ZORUNLU ALANLAR" mutlaka doldurulmalı, form imzalanmalı ve başvuruyu yapan kişinin yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak ekte gönderilmelidir.
  • Gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince elektronik imza kullanılarak gönderilen başvurularda, T.C. kimlik numarası aranmaz.
  • Bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplar yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir; bu nedenle, başvurunun hangi yolla cevaplanmasının tercih edildiği kullanılan formda açıkça belirtilmelidir.
  • Üniversitemize elektronik ortamda yapılacak bilgi edinme başvuruları, ilgili form ve ekinde iletilmesi zorunlu olan/gerek görülen diğer dokümanların bilgiedinme@gsu.edu.tr adresine gönderilmesi veya 0212 259 20 85 şeklindeki numaraya fakslanması suretiyle gerçekleştirilir.