Genel Bilgiler

Üniversite içi ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirmek, çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini kurmak, üniversite networkünü kampüs içi ve kampüsler arası olmak üzere kurmak, işletimini saptamak, sistemin yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle internet bağlantısını sağlamak, üniversite’de bulunan tüm bilgisayarların ve ekipmanlarının bakım, onarımını sağlamak, üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak, üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak,destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak, programlar hazırlamak/satın almak, üniversite’de yapılan öğretim, araştırma ve eğitim çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyan kuruluşlara cevap vermek, üniversite web sayfasının hazırlanmasında bulunmak,sayfranın güncelleştirilmesini sağlamak.

Görev ve Sorumluluklar

Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmalar için gerekli imkanları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek,enformasyon sistemlerinin kullandığı veri tabanlarını, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer bilimsel kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve gereğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek. Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını ve network sistemini hazırlamak, bunun için yurt içinden ve yurt dışından gerekli elektronik çıhazları ve bunların yazılımlarını temin etmek.Üniversitemizde mevcut veri tabanlarına gore yeni yazılımlar geliştirmek.

Üniversite içindeki çeşitli bilgisayar sistemlerinin, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak/yaptırmak. Çalışma alanına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda bölgesel ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak. Bilgisayarla ilgili konularda kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

Üniversitemizin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek, yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla Üniversitenin çalışmalarındaki gelişmeleri planlamak, bilgi işlem hizmetlerini geliştirme ve işletme çalışmalarını yönetmek, uç kullanıcılarla(users) işbirliği yaparak Üniversitenin çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek, Bilgi İşlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara(users) etkin bir hizmet sağlamak. Üniversite içerisinde bulunan ve herbir birimin mesuliyetine verilen (fakülteler, daire başkanlıkları, şube müdürlükleri v.b.) bilgisayarların her türlü fiziki ve mantıksal emniyetlerinin sağlanması için birim sorumlularını tayin etmek, birim sorumlularının görev ve sorumluluklarını bildiren iş tariflerini hazırlamak ve ilgili birimlere tevdi etmek.

Network ortamında bilgisayar kullanımını disiplin altında tutabilmek için network sorumlularını tayin etmek, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını bildiren iş tarifelerini hazırlamak. Network ortamında uç kullanıcıların birbirlerinin bilgi dosyalarına erişememelerini disiplin altına almak açısından herbir kullanıcıya/birime ait olmak üzere, Şifre güvenliği Dosya güvenliği Gerektiğinde sanal ağ ile güvenlik sağlayan Emniyet Disiplin Talimatı’nı hazırlamak Üniversite idari personeline bilgisayar işletim sistemleri ve bunların programlarıyla ilgili hizmet içi eğitimi vermek.

Bilgi işlem Merkezine (BİM) başkanlık etmek, üniversite yönetim kurulunun kararlarını uygulamak, BİM’de yapılan çalışmaları denetlemek. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yıllık bütçesini hazırlamak. Üniversitenin ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve ekipmanın satın alımı ile ilgili satın alma komisyonunda gerektiğinde teknik üyelik yapmak. Üniversite bünyesinde bulunan tüm donanımların ve yazılımların tarihleri geldiğinde bakım anlaşmalarını yapmak. BİM’de geliştirilen ve üniversitenin planları ve amaçları çerçevesindeki tüm teknolojik gelişmeleri içeren değerlendirmeleri yapmak, ileriye dönük tedbirler almak ve öneriler sunmak. Yeni donanım ve yazılım teknolojisini değerlendirmek ve üniversitenin gereksinmelerine uygunluğunu saptamak, standartlar ve yöntemler geliştirmek, yeknesaklığı sağlamak, bunları uygulatmak.

Üniversite web sayfasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve sayfanın güncelleştirilmesini sağlamak.

Ad Soyad Görev İç Hat Ofis No E-Posta
Burak Can Daire Başkanı 2601
Mücahit Akca Mühendis 2621
Vehbi Kurşun Mühendis 2624
Akın Bekdaş Tekniker 2611
Zafer Gül Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2615
Manolya Özbilgin Tekniker 2622
Onur Alper Programcı 2623
Ufuk Çelik Programcı 2613
Öznur Temürlenk Programcı 2614
Nuray Ceren Memişoğlu Bilgisayar İşletmeni 2612
Çetin Öz Bilgisayar İşletmeni 2616
Soner Budak Webmaster 2625